ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แก้ไขวันที่ 10/10/61 เวลา 10.10 น.
==== นักศึกษา ====
11/1-วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 1 11/2-วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 11/3-วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 3
11/4-วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 4 11/5-วท.บ.วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 1 16/3-วท.บ.วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 2
11/6-วท.บ.วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 1 11/9-วท.บ.วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 2 16/1-วท.บ.วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3
11/8-วท.บ.วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 12/1-วท.บ.วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเด็ก ปี 2 12/2-วท.บ.วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเด็ก ปี 3
12/3-วท.บ.วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเด็ก ปี 4 11/7-(SE)-วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 13/1-ศศ.บ.การจัดการกีฬา ปี 3
13/2-ศศ.บ.การจัดการกีฬา ปี 4 12/6-ศศ.บ.การจัดการธุรกิจสุขภาพ ปี 3 12/7-ศศ.บ.การจัดการธุรกิจสุขภาพ ปี 4
16/2-ศศ.บ.การบริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 2 15/3-ศศ.บ.การบริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 2 12/8-ศศ.บ.การบริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 1
12/9-ศศ.บ.การบริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 1 12/4-ศศ.บ.การบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ ปี 1 12/5-ศศ.บ.การบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ ปี 2
13/3-ศศ.บ.นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 13/4-ศศ.บ.นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 13/5-ศศ.บ.นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3
13/6-ศศ.บ.นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 10/1-ศษ.บ.พลศึกษา ปี 1 ห้อง 1 15/5-ศษ.บ.พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ปี 1
15/6-ศษ.บ.พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ปี 2 15/7-ศษ.บ.พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ปี 3 15/8-ศษ.บ.พลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ปี 4
10/2-ศษ.บ.พลศึกษา ปี 1 ห้อง 2 10/3-ศษ.บ.พลศึกษา ปี 2 ห้อง 1 10/4-ศษ.บ.พลศึกษา ปี 2 ห้อง 2
10/6-ศษ.บ.พลศึกษา ปี 3 ห้อง 1 10/7-ศษ.บ.พลศึกษา ปี 3 ห้อง 2 10/9-ศษ.บ.พลศึกษา ปี 4 ห้อง 1
14/1-ศษ.บ.พลศึกษา ปี 4 ห้อง 2 14/3-ศษ.บ.สุขศึกษา ปี 1 14/5-ศษ.บ.สุขศึกษา ปี 2
14/8-ศษ.บ.สุขศึกษา ปี 3 15/2-ศษ.บ.สุขศึกษา ปี 4 15/9-วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 (พิเศษ)

==== อาจารย์ ====
0002-อ.ปรีชา จันทรประดิษฐ์ 0003-อ.นรินทร์ แตงอ่อน 0004-อ.ณัฐกร หงษ์เจริญกุล 0005-ผศ.ณัฐวิภา กองแสง
0006-ผศ.อนงค์ แตงอ่อน 0007-ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ บุญยิ่ง 0008-อ.นักรบ ทองแดง 0009-อ.สุริยัณย์ หัวหิน
0010-ผศ.ศิริพร มยะกุล 0012-อ.อัญมณี ภิรมย์รัตน์ 0013-ผศ.ศุปรีญา สิทธิกุล 0014-ผศ.สุธนี พิสุทธิ์กวิน
0016-ผศ.ศรีวรรณ เสนพงษ์ 0018-ผศ.นพดล อาษา 0019-ดร.พิทักษ์ ทิพย์วารี 0021-ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์ ขำกลิ่น
0023-อ.รัตนา อนันต์ชื่น 0024-อ.คเชษฐ ปุรัษกาญจน์ 0025-อ.วรยุทธ ชัยเจริญสมบัติ 0026-อ.ปรีญาพัชญ์ บุญหาญ
0027-อ.ปัณณวิชญ์ เด่นสุมิตร 0028-อ.ณธพล ทองธนภัทร 0029-อ.กฤษดา แก้วยก 0030-อ.จุฑาทิพย์ ทองฉิม
0034-อ.รพี แหละหลีหมีน 0035-อ.ตติยา สายบัวพัตร์ 0036-อ.ศศิพัชร์ เอี่ยวเจริญ 0042-ผศ.สมรรถชัย คันธมาทน์
0043-อ.สฤษเดช แซมมณี 0044-อ.นุชิต วารี 0046-อ.ธัญญารัตน์ แสงสว่าง 0047-อ.สิริลักษณ์ เกษรปทุมานันท์
0048-อ.ฉัตรวิไล อินคง 0049-อ.กุลนิดา สายนุ้ย 0051-ผศ.สิทธิศักดิ์ บุญหาญ 0052-อ.ต่วนโรสนรินทร์ โต๊ะนิแต
0068-อ.สุริยาพร เค้าไพบูลย์ 0090-อ.ซุฟญาณ นีโกบ 0098-อ.อัสรี สะอีดี 0099-อ.วิโรจน์ เส็นบัตร
0100-อ.สุรชัย สาแม 0105-อ.ซารีฟะห์ เจ๊ะแว 0106-อ.พิสิษฐ์ ชาติวงศ์ 0108-อ.เนรมิต ศรีสังข์ทอง
0109-อ.กัญญานาถ สุวรรณชาตรี 0111-อ.ชนินท์นรา ใจดี 0112-อ.วรากร วารี 0113-อ.ยะห์ยา สะมะแอ
0115-อ.สุภาวดี จอดนาค 0116-อ.ฐิตินันท์ พูลศิลป์ 0117-อ.ศุทธินี ภูเขาเขียว 0118-อ.ระวิวรรณ แซ่หลี
0120-อ.ปิยะ ละอองเพชร 0123-อ.เกศณิชชา อาษา 0124-อ.วินัย แก้วน้อย 0125-อ.สุรสิทธิ์ เกษมุล
0126-อ.เจนณรงค์ ทองธรรมชาติ 0127-อ.เสาวภา กิติสาธร 0130-อ.ปรวรรษ อุหลีโหด 0131-อ.อนงค์ และคณะ
0133-อ.กิตติภัฏ หลงละเลิง 0137-อ.นูรอาซีกีน สาและ 0138-ผศ.ศิริพร และคณะ 0139-อ.พิเศษ วิทย์ฯสุขภาพ
0140-อาจารย์ภาคการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 0141-คณะอาจารย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 0142-อ.เอกลักษณ์ ชุมพันธ์ 0143-อ.ณัฐพล แก้วปนทอง
0144-อ.พิเศษคณะวิทย์ 0146-อ.ณัฐพล แก้วปนทอง 0147-อ.จารุเนตร ละม้าย 0148-อ.พิเศษ(การจัดการ)
0149-อ.พนิดา ยอดแก้ว 0150-อ.ณัฐวิภา หงส์เจริญกุล 0151-อ.พิเศษสาขาพละ 0152-อ.ชนินท์นรา และคณะ
0153-อ.ภาคการจัดการ

==== ห้องเรียน ====
0121-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์ 0122-ห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 0131-ห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 0132-ห้องเรียนรวม (ห้องฝึกประสบการณ์)
0134-ห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 0135-ห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 0136-ห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 0211-ห้องศิลปวัฒนธรรม
0212-ห้องปฏิบัติการนันทนาการ 0213-ห้องปฏิบัติการการจัดการกีฬา 0214-ห้องปฏิการธุรกิจสุขภาพ 0221-ห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์
0222-ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ 0231-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ 0232-ห้องเรียน คณะศิลปศาสตร์ 0233-ห้องเรียน คณะศิลปศาสตร์
0234-ห้องเรียน คณะศิลปศาสตร์ 0931-ห้องโยคะ 0941-ห้องเรียนอัจฉริยะ 0942-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
0946-ห้องเรียน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 0947-ห้องฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 0951-ห้องปฎิบัติการทางภาษา 0952-ห้องเรียน
0953-ห้องเรียน 0954-ห้องเรียน 0955-ห้องเรียน 0956-ห้องเรียน
0957-ห้องเรียนอัจฉริยะ 0961-ห้อง Lab ฟิสิกส์ 0962-ห้องเรียน 0963-ห้องเรียน
0964-ห้องเรียน 0965-ห้องเรียน 0966-ห้องเรียน 0967-ห้องเรียนอัจฉริยะ
0971-ห้อง Lab ชีววิทยา 0972-ห้อง Lab กายวิภาค 0973-ห้องเรียน 0974-ห้อง Lab สุขภาพเด็ก
0975-ห้องเรียน 0976-ห้องเรียน 0977-ห้องเรียนอัจฉริยะ 0981-ห้อง Lab เคมี
0982-ห้องเรียน 0983-ห้องเรียน 0984-ห้องเรียน 0985-ห้องเรียน
0986-ห้องเรียน 0987-ห้องเรียนอัจฉริยะ 0991-ห้องเรียนอัจฉริยะ 0992-ห้องเรียน
0993-ห้องเรียน 0994-ห้องเรียน 0995-ห้องเรียน 0996-ห้องเรียน
0997-ห้องเรียนอัจฉริยะ 9001-สนามเทนนิส 9002-สนามฟุตอล 9003-สระว่ายน้ำ 25 เมตร
9004-สนามกรีฑา 9005-โรงยิมอเนกประสงค์(บาสเกตบอล) 9006-โรงยิม4(มวยไทยและตะกร้อ) 9007-ห้องเรียนเทเบิลเทนนิส
9008-อาคาริทยบริการช้น 4 ชั้นลอย 9009-ห้องปันจักสีลัต 9010-ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 9011-สนามเปตอง
9012-โรงยิมอเนกประสงค์(วอลเลย์บอล) 9013-โรงยิมอเนกประสงค์ชั้น1 9014-ลานอเนกประสงค์(สนามฟุตซอล) 9015-โรงยิมมวยไทย
9016-ห้องนวดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 9017-ห้องปันจักสีลัตชั้น1 9018-สระว่ายน้ำ 50 เมตร 9020-โรงยิมอเนกประสงค์(กระบี่กระบอง)ชั้น1
9021-โรงยิมอเนกประสงค์(ปีนผา) 9022-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการชั้น 3 9122-โรงยิมอเนกประสงค์ 9124-ห้องกิจกรรมชั้น 4 อาคารวิทยบริการชั้น
9125-ห้องอัจฉริยยะชั้น 4 ตึกวิทยบริการชั้น