งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา


แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ปีการศึกษา 2563 "

แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) การจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต "

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม "

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 "

การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย"เทคนิคการทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ ภายใน 1 ปี"

คู่มือการใช้งานระบบ E-learning โปรแกรม Moodle และ ตรวจข้อสอบ ZipGrade Application คณะ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับวิทยาเขต

กระบวนการดำเนินงานประกันฯระดับ วิทยาเขต ฉบับเจ้าหน้าที่ติดตาม

แนวทางการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559