งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เรื่อง ทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เรื่อง สนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณส่วนตัว)

แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย

ประกาศทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปการดำเนินงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่ 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม<

ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย (รอบที่ 1)

ปฏิทินการประชุมพิจารณาจริยธรรม

ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย 62

กระบวนการ “การทำวิจัยให้สำเร็จภายใน 1 ปี ” โดยใช้หลัก 4 ส (SCCS)

ประกาศสถบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562(รอบ2)

การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย"เทคนิคการทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ ภายใน 1 ปี"

คู่มือการใช้งานระบบ E-learning โปรแกรม Moodle และ ตรวจข้อสอบ ZipGrade Application คณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษา

มาตราการการดำเนินงาน สำหรับผู้รับทุนโครงการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม(เงินงบประมาณ)สถาบันการพลศึกษา

ประกาศสถบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ปฏิทินการประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ งานวิจัยและพัฒนา ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

ประกาศทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนานักวิจัย งบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศทุนอุดหนุนพัฒนานักวิจัย(เงินรายได้) งบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย 2560 รอบที่ 3

ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย 2560 รอบที่ 2

ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย 2560 รอบที่ 1

คำสั่งบริหารงานวิจัย